Warunki zakupu

 Regulamin sprzedaży biletów Music Everywhere sp. z o. o.

 

1. DEFINICJE

1.1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a. Music Everywhere – należy przez to rozumieć Music Everywhere Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (80-386) Gdańsku, z adresem przy ul. Lęborskiej 3b, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000925428, NIP: 5842809213, REGON: 520117030

b. świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

c. sprzedaży biletów – należy przez to rozumieć sprzedaż biletów drogą elektroniczną na wydarzenia / imprezy organizowane, bądź współorganizowane przez Music Everywhere;

d. Portalu – należy przez to rozumieć stronę internetową https://bilety.musiceverywhere.pl/, poprzez którą m.in. prowadzona jest sprzedaż biletów;

e. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z funkcjonalności Portalu, w tym dokonującą nabycia biletów za jego pomocą;

f. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć konto utworzone za pomocą Portalu, do którego Użytkownik loguje się za pomocą adresu e-mail i hasła, pozwalające na dokonywanie zakupu biletów bez potrzeby każdorazowego uzupełniania danych osobowych oraz zapewniające dodatkowe funkcjonalności Portalu, tj. historia zamówień, historia przeglądania strony, ulubione, zmiana danych w koncie.

 

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 Music Everywhere za pośrednictwem Portalu prowadzi sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

2.2 Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Music Everywhere dochodzi w momencie złożenia przez Użytkownika za pomocą Portalu zamówienia, zaksięgowania wpłaty z zachowaniem terminów określonych w paragrafie 3 oraz otrzymania na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia dokonania zakupu.

2.3. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, Music Everywhere podejmuje na zasadach określonych w regulaminie dotyczącym wydarzenia.

2.4 Każdy Użytkownik zaznaczając pole wyboru (checkbox) „Oświadczam, że zapoznałam (em) się i akceptuję warunki zakupu” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz stanowiącą z nim integralną całość Politykę prywatności.

 

3. CENA

3.1 Cena biletów oferowanych przez Music Everywhere zawiera koszty związane z obsługą płatności oraz podatek VAT. Do cen biletów oferowanych przez Music Everywhere może zostać również doliczona opłata serwisowa (prowizja) oraz opłata wysyłkowa, w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia biletów. Wysokość poszczególnych opłat jest wyszczególniona po dodaniu biletu do koszyka.

3.2 Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zapłacona natychmiast po dokonaniu zamówienia. Przerwanie transakcji lub jej późniejsze opłacenie może spowodować zwolnienie biletów w systemie. Music Everywhere nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przerwane w wyniku błędu Użytkownika.

2.3 W przypadku gdy na rachunek bankowy Music Everywhere wpłyną środki pieniężne po wygaśnięciu sesji koszyka, po upływie terminu zaksięgowania transakcji lub niezwiązane z żadnym istniejącym zamówieniem (transakcje o statusie „odrzucone”), są one zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęły, w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich wpływy na rachunek bankowy Music Everywhere. W przypadku transakcji niezwiązanych z biletami o statusie „zakończona”, czas zwrotu środków jest zależny od terminu kontaktu Użytkownika z Music Everywhere w celu wyjaśnienia sprawy. Zwrot środków zostanie zlecony najpóźniej w ciągu 24 godzin od wyjaśnienia sprawy przez Użytkownika z Music Everywhere.

 

4. FORMA ZAPŁATY

4.1 Zapłaty za zamówione bilety można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a. przelewem bankowym za pomocą rachunku w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany w procesie realizacji zamówienia przez operatora płatności numer rachunku bankowego (czas na zaksięgowanie płatności to 48 godzin od rozpoczęcia transakcji),

b. kartą kredytową (termin zaksięgowania wpłaty na koncie Music Everywhere mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji),

c. przelewem elektronicznym (e-przelewem/szybkim przelewem)

Szybkie przelewy realizowane są w ten sposób, że Użytkownik dokonujący zakupu biletów wybiera jako formę płatności serwis transakcyjny swojego banku, następnie zostaje do niego przekierowany. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca do Portalu. Termin zaksięgowania wpłaty na koncie Music Everywhere, podobnie jak w przypadku płatności kartą, mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji.

4.2 Music Everywhere zastrzega prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy bezskutecznie upłynął termin na zaksięgowanie wpłaty za złożone zamówienie. Odstąpienie od umowy następuje poprzez anulowanie transakcji, zaś oświadczenie w tym zakresie dokonywane jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

4.3 Music Everywhere zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 4.1.

4.4. Płatności obsługiwane są przez operatora: PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399).

 

5. DOSTARCZENIE BILETÓW

5.1 Bilety zostaną dostarczane do Użytkownika za pomocą środka komunikacji, zgodnie z wybraną przez Użytkownika opcją dostarczenia. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy. Użytkownik zobowiązany jest do skontrolowania dostarczonych biletów oraz poprawności znajdujących się tam danych natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów.

5.2 Jeżeli bilet nie zostanie dostarczony Użytkownikowi zgodnie z wybraną opcją, Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Music Everywhere o niedostarczeniu biletu najpóźniej na 2 dni przed terminem wydarzenia, na które Music Everywhere dokonało sprzedaży danego biletu, drogą e-mail na adres bilety@musiceverywhere.pl . W przesłanej informacji Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: adres e-mail podany podczas składania zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz numer ID zamówienia (nadawany przez operatora płatności). W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Music Everywhere zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby umożliwić Użytkownikowi udział w wydarzeniu, na które został sprzedany bilet.

5.3 W przypadkach gdy na skutek działań lub zaniechań Music Everywhere, Użytkownik otrzymał bilet, który jest niezgodny ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem, reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie zgłoszenia pisemnego drogą e-mail na adres bilety@musiceverywhere.pl , złożonego przez Użytkownika w terminie 7 dni od dnia otrzymania biletu. Music Everywhere rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5.4 Wszystkie bilety nabyte w Music Everywhere (bilety elektroniczne w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku, bądź bilety drukowane) nie mogą być w żaden sposób zmieniane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Systemy kontroli dostępu w miejscu imprezy akceptują wyłącznie pierwszy bilet z określonym kodem kreskowym. Wszystkie kolejne bilety zawierające wczytane już kody kreskowe zostaną odrzucone podczas kontroli. Wraz z autoryzacją wstępu uczestnik imprezy akceptuje ustalone przez Music Everywhere warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbywania się imprezy, zgodnie z regulaminem wydarzenia.

 

6. ZWROTY

6.16.1 Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca imprezy.

6.2 Minimalne lub usprawiedliwione korekty w porządku programu i godzinie rozpoczęcia imprezy są zarezerwowanym prawem Music Everywhere.

6.3 W przypadku dokonania zwrotu biletu Music Everywhere nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją i obsługą transakcji, w tym wydaniem biletów.

6.4 Music Everywhere informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z późn. zm.), Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, jeżeli znany jest z góry dzień lub okres imprezy.

6.5 Zwrot biletów w przypadkach innych niż opisane w ust. 6.1 nie jest możliwy.

 

7. PROCEDURA DOKONYWANIA ZWROTÓW

7.1 W celu dokonania zwrotu Użytkownik winien dostarczyć Music Everywhere oryginalne bilety wstępu wraz z paragonem fiskalnym oraz oświadczeniem o przyczynie żądania zwrotu.

W przypadku biletu elektronicznego, prosimy o przesłanie za pomocą opcji „przekaż dalej” w poczcie e-mail potwierdzenia dokonania zakupu (wiadomość z biletami otrzymana po opłaceniu zamówienia) na adres e-mail bilety@musiceverywhere.pl wraz z informacją o przyczynie żądania zwrotu.

7.2 Music Everywhere przyjmuje wyłącznie zwroty biletów zakupionych przez Portal. Bilety nabyte w punktach sprzedaży stacjonarnej współpracujących z Music Everywhere mogą zostać zwrócone jedynie w punkcie, w którym zostały nabyte. Bilety nabyte drogą elektroniczną u pośredników sprzedaży współpracujących z Music Everywhere mogą zostać zwrócone jedynie u tych pośredników.

7.3 Zwrot środków realizowany jest na instrument płatniczy, z którego dokonano zapłaty za bilety, a w przypadku braku takiej możliwości, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1 Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności, tworzącą z niniejszym Regulaminem integralną całość.

 

9. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1 Usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Portalu stanowi:

a. prowadzenie Konta Użytkownika;

b. sprzedaż biletów.

9.2 Użytkownik, aby korzystać ze świadczonych przez Portal usług elektronicznych, musi spełniać następujące warunki techniczne:

a) posiadać dostęp do sieci Internet,

b) korzystać z przeglądarki internetowej dającej możliwość dokonywania edycji dokumentów hipertekstowych (np. Google Chrome, FireFox, Edge itp.),

c) posiadać prawidłowo założone konto poczty elektronicznej.

9.3 Użytkownikom zakazuje się dostarczania za pomocą Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa Music Everywhere lub pozostałych Użytkowników Portalu.

9.4 Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika zawierana jest z chwilą rejestracji Użytkownika w tym celu, zaś rozwiązywana jest z chwilą usunięcia Konta Użytkownika. Użytkownik może sam usunąć Konto. Może ono również zostać usunięte przez Music Everywhere w przypadku stwierdzenia wykorzystywania Konta Użytkownika niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności albo wykorzystania Konta Użytkownika przez osobę do tego nieuprawnioną.

9.5 Umowa sprzedaży biletów zawierana i rozwiązywana jest zgodnie z poprzedzającymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Nabycie przez Użytkownika biletów za pomocą Portalu lub utworzenie Konta Użytkownika oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym Polityki prywatności w niezbędnym zakresie, zgodnie z ich treścią obowiązującą w dniu zawarcia umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu, w tym niezbędnych postanowień Polityki prywatności, uniemożliwia nabycie biletów lub utworzenie Konta Użytkownika.

10.2 Regulamin może zostać zmieniony przez Music Everywhere w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu publikacji go na Portalu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie nie mogą naruszać ani ograniczać praw nabytych uprzednio przez Użytkowników korzystających z Portalu.

10.3. Znaki towarowe, nazwy firmowe, logo, oznaczenie słowno-graficzne przysługują ich prawnym właścicielom a ich ewentualne umieszczenie na stronie internetowej Portalu zostało dokonane wyłącznie w celach informacyjnych.

 

Uwaga! Czas sesji koszyka wkrótce wygaśnie!
pozostało czasu:
00:00

pozycji w koszyku

suma:


Czas sesji upłynął. Aby dokonać zakupu biletów należy je ponownie dodać do koszyka.